Årsmøte i Vanntanken Skaun

Endret: 05.04.2011


Dato / tid: 10.02.2011 kl. 19.00
Sted: Rådhuset Børsa
Beskrivelse:

 

Vanntanken Skaun ønsker alle støttespillere og andre interesserte hjertelig velkommen til årsmøte på Rådhuset (møterom bestemmes senere) torsdag 10.02.2011 kl 1900.

Dagsorden:

 

Godkjenne innkalling

Behandle styrets årsberetning

Behandle regnskap for 2010 og revisjonsberetning

Behandle innkomne saker

Valg av nytt styre

Avslutning

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ihende senest to dager før møtetdato.  Saker kan sendes på epost: skaun@vanntanken.no

 

Etter møtet vil det bli anledning til å diskutere planer for vårhalvåret.

 

Enkel servering!

Hjertelig velkommen

 

 

Protokoll

 

1. Godkjenne innkalling

Innkallingen ble lagt ut på Vanntankens nettsider, samt distribuert via epost til styremedlemmer.

 

Vedtak: Godkjent

 

Jan Ole Sund ble valgt som møteleder.

 

2.  Behandle styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble lagt frem i møtet av Jan Ole Sund, og gjennomgått.

 

Vedtak: Den fremlagte årsberetningen ble godkjent.

 

3. Behandle regnskap for 2010 og revisjonsberetning

Regnskapet  og revisorberetning for 2010 ble lagt frem.  Regnskapet viser totale inntekter på kr 32 477,50 og utgifter på kr 135,-.

Saldo på bankkonto pr 31.12.10 er kr 32 342,50.

 

Revisorberetning ble lest opp på møtet.

 

Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet.

 

4. Behandle innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker til behandling.

 

5. Valg av nytt styre

Følgende styre ble valgt for 2011:

 

- Styreleder:  Jan Ole Sund

- Nestleder:  Siri Grøttjord

- Styremedlem: Anne Lise Eidsvåg

- Styremedlem: Lars Arne Pedersen

- Styremedlem: Mildrid Wiggen Gimseng

- Varamedlem: Siv Fossum

 

6. Avslutning

Møtet ble avsluttet med en diskusjon rundt aktiviteter for vårhalvåret.  Diskusjonen tas opp igjen på første styremøte som avholdes 22.03.2011.

 

 

Jan Ole Sund

Protokollfører